Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Mazenzele 30 dagen na factuurdatum, behalve indien andere betalingsvoorwaarden op de factuur zijn vermeld. In geval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, zal zonder voorafgaand bericht en van rechtswege, het verschuldigde bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding evenwel kleiner dan 50 euro mag zijn. Bij niet betaling van één factuur op haar vervaldag, zullen van rechtswege alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opgevorderd worden. Op deze nog niet vervallen facturen zullen bovenvermelde clausules m.b.t. de nalatigheidsintresten en de forfaitaire vergoeding toegepast worden.  Voor deze facturen geldt als vervaldag deze van de eerste onbetaald gebleven factuur.
 2. De waren reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport door onze zorgen wordt gedaan.
 3. Op straffe van nietigheid dienen alle klachten schriftelijk ingediend te worden binnen de zeven dagen na ontvangst der waren.
 4. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel en van het Vredegerecht van het Kanton Asse.
 5. De algemene verkoopsvoorwaarden van de medecontractant die strijdig zouden zijn met bovenvermeld algemene verkoopsvoorwaarden, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
 6. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernieling inbegrepen, en de bewaringslast.De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 1. De waarborg van de fabrikant, indien deze is bepaald, is in elk geval beperkt tot een termijn van 1 maand vanaf de leveringsdatum en kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende waren, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst en dit in afwijking van het art.1644 B.W. Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten.
  Vallen niet onder de waarborg en kunnen geen aanleiding geven tot klachten:
  • fouten die onzichtbaar zijn voor het blote oog van op twee meter. De tegels of klinkers moeten droog zijn en bij normaal daglicht gekeurd worden,
  • haarscheurtjes, windbarstjes, kalkuitslag en/of kleurschakeringen die eigen zijn aan de betonproducten,
  • de tegels en klinkers aangeduid als tweede keus of lot,
  • alle kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan natuursteen, zoals vlammen, beddingen, kristallijnaders, roestpunten, kalkaders, fossielen, schelpen, geodes, enz.Klachten over zichtbare gebreken, die kunnen vastgesteld worden bij de aflevering, moeten schriftelijk ingediend worden binnen de zeven dagen na ontvangst van de goederen vóór hun plaatsing. Verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden vastgesteld, zijn niet meer ontvankelijk indien de klacht wordt ingediend later dan één maand na de levering.
 1. Stalen kunnen ten allen tijde op eenvoudige vraag bekomen worden.
052 35 69 69