Privacy Verklaring Van de Velde Beton N.V.

Van de Velde Beton N.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  Onze privacy verklaring is volledig in lijn met de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor onze bedrijfsactiviteit verzamelen we persoonsgegevens van klanten en leveranciers. In het bijzonder verzamelen we administratieve gegevens en contactgegevens, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Verkrijgen persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verzameld worden, onder andere:

 • Via communicatie per e-mail, brief, fax, telefoon en rechtstreeks mondeling contact
 • Via het invullen van een webformulier op onze website

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval controleren wij steeds of de privacy verklaring van deze derde partij volledig in regel is met de de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Doel verzamelen en bewaren persoonsgegevens

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Administratie van personeel en sollicitanten
 • Beheren van commerciële handelsrelaties met klanten en leveranciers
 • Het informeren van klanten en leveranciers over o.a. producten, speciale aanbiedingen

Indien wij gegevens dienen te verzamelen/bewaren voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijk bent om het gebruik ervan te weigeren.

Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt als sollicitant wordt gebruikt om uw sollicitatie te evalueren en om u op de hoogte te brengen van mogelijke interessante jobaanbieding voor u.

 

Termijn bewaren persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard en gebruikt:

 • Zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in deze Privacy Policy.
 • Zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure, of wanneer wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Beveiligen van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals vernietigen, verlies , vervalsing, wijzing, niet toegestane toegang of per vergissing delen met derden. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en beschouwen uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft ten alle tijden het recht om:

 • Toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
 • Onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens te laten verbeteren.
 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen.
 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, of bij verder vragen na het lezen van onze privacy verklaring of bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens: info@vandeveldebeton.be

Wij behoudens ons het recht om onze privacy verklaring op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om onze policy verklaring periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: 10 juli 2018

 

052 35 69 69